Privacy & Cookiebeleid

Artikel 1: Persoonsgegevens

Pencil 42 respecteert Uw Privacy.

Als maatschappelijk betrokken onderneming vinden wij Uw privacy uiteraard belangrijk. De wettelijke, eerlijke en transparante verwerking van Uw persoonsgegevens is een vanzelfsprekend recht. Middels deze verklaring wensen wij alvast de nodige transparantie realiseren.

In sommige gevallen kunnen wij om persoonsgegevens vragen in het kader van onze normale bedrijfsoperaties, hetgeen wij in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving realiseren. Voor zover Pencil 42 persoonsgegevens verwerkt, dan volgt de noodzakelijkheid hiervan uit de uitvoering van de dienstverlening, dan wel uit de toestemming die vervat ligt in het delen van deze gegevens met Pencil 42 en het legitieme verlangen om aan fraudepreventie te doen.

Het aanwenden van persoonsgegevens door Pencil 42 met oog op het ondersteunen of voeren van commerciële activiteiten gebeurt enkel na toestemming van de betrokkenen. Hoe dan ook zal Pencil 42 nooit Uw persoonsgegevens verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met Uw voorafgaande expliciete, schriftelijke toestemming.

Identificatie Verwerker Persoonsgegevens

Pencil42 NV is overeenkomstig de toepasselijke GDPR-wetgeving verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Pencil 42 NV is een rechtspersoon naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3380 Glabbeek, Tiensesteenweg 176/1 en gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0668.590.514.

Bewaartermijn

De meegedeelde persoonsgegevens worden bewaard voor zover dit vereist zou zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen op het vlak van archivering van boekhoudkundige en personeelsdocumenten.

Voor zover de persoonsgegevens niet ingevolge een wettelijke verplichting moeten worden bewaard, dan zullen deze verwijderd worden nadat de noodzaak voor de uitvoering van de dienstverlening 6 maanden heeft opgehouden te bestaan.

Uw rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens

Steeds volstaat het om een mail te sturen naar info@pencil42.be om volgende rechten uit te oefenen omtrent Uw gegevens :

  • Inzage
  • Bezwaar omtrent gebruik
  • Verwijderen
  • Intrekking van toestemming
  • Overdraagbaarheid

Steeds beschikt U ook over de mogelijkheid om klachten te formuleren bij de Belgische privacycommissie omtrent de aanwending van Uw gegevens of deze policy op zich.

Artikel 2: Cookies

Algemeen

Pencil 42 verwerkt tevens gegevens die indirect verstrekt worden door de werking van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die naar Uw computer gestuurd worden en die informatie opslaan omtrent het gebruik van de website.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die U bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Nooit heeft deze toegang tot andere informatie die zich op Uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen U en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen U te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Door het gebruik van deze website gaat U akkoord met het gebruik van de erop aanwezige cookies, zijnde noodzakelijke, functionele en niet-functionele cookies.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten U bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor U en er voor zorgen dat U een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Deze cookies kunnen gebruikt worden om U te herkennen indien U de website opnieuw bezoekt en Uw registratiegegevens op te slaan of Uw voorkeuren die U hebt aangegeven op de website te onthouden.

Niet-functionele cookies

In bepaalde gevallen gebruiken we cookies van betrouwbare derde partijen teneinde het gebruik van de website te analyseren. Denk bvb. aan google analytics of facebook.